zamknij
Wielkość tekstu
Kontrast
zamknij
Dobierz indywidualną dietę
Dobierz indywidualną dietę dla siebie i swojej rodziny !

Regulamin

Wersja PDF

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ serwisu diety.nfz.gov.pl

I DEFINICJE

 1. Cookies, pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.
 2. Hasło – to niejawny ciąg znaków ustalanych przez Usługobiorcę w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Usługi.
 3. Identyfikator – to adres e-mail Usługobiorcy lub nazwa Użytkownika służący do zalogowania się.
 4. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami dostępnymi w Serwisie.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 6. Serwis – serwis internetowy System, należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest na stronie internetowej diety.nfz.gov.pl
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.).
 8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.).
 10. Usługi – Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o Regulamin, polegające na udostępnieniu platformy.
 11. Usługobiorca –osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 12. Usługodawca – Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa, NIP 107-00-010-57, REGON: 015817985
 13. Użytkownik –osoba fizyczna, która korzysta z tych funkcji oferowanych przez Serwis Usługodawcy, które nie wymagają zalogowania do Serwisu.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa:
  1. rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym:
   • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
   • zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób wyżej opisany.
 3. W trakcie rejestracji w Serwisie, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, a także że akceptuje postanowienia Regulaminu.
 4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, a Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania jego postanowień.

III ZAWARCIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Proces zawierania umowy na świadczenie Usług za pomocą Serwisu rozpoczyna Usługobiorca wypełniając formularz rejestracyjny podany na stronie diety.nfz.gov.pl
 2. Po zarejestrowaniu się do Serwisu, Usługobiorca otrzymuje dostęp do Konta.
 3. Z chwilą otrzymania dostępu do Konta, o której mowa w ust. 2 powyżej, jest momentem rozpoczęcia świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług.
 4. Adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym jest powiązany z Kontem i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 5. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej.
 6. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Identyfikatora oraz Hasła. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej Hasła do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek tego ujawnienia.
 7. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę jest przekazanie danych Usługobiorcy koniecznych do świadczenia Usługi wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca przekazuje Usługodawcy dane osobowe w celu umożliwienia świadczenia Usługi i oświadcza, że jest uprawniony do ich przekazania.

IV WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkowanie Serwisu musi odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Dostęp do treści udostępnianych w ramach Serwisu jest przeznaczony wyłącznie dla Użytkowników i Usługobiorców.
 3. Dostęp do niektórych treści udostępnionych w ramach Serwisu przeznaczony jest wyłącznie dla Usługobiorców.
 4. W celu korzystania z Usług Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usługodawca nie pokrywa żadnych kosztów związanych z dostosowaniem stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego przez Usługobiorcę i Użytkownika do wymagań technicznych, w tym pozyskania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskania, utrzymania i opłacenia właściwego łącza.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik, Usługobiorca i Usługodawca są następujące:
  1. system operacyjny Windows w wersji 7/8.1/10 x32/x64, lub Ubuntu, lub Debian, lub OS X;
  2. przeglądarka internetowa typu: Firefox 24, Chrome 24, Opera 12, Internet Explorer 8.0, lub nowszej wersji;
  3. oprogramowanie Adobe Flash Player i QuickTime Player;
  4. dostęp do sieci Internet wystarczający do obsługi treści multimedialnych;
  5. co najmniej 512 Mb RAM;
  6. procesor o wydajności co najmniej 1GHz;
  7. karta graficzna o pamięci co najmniej 512MB.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne wiąże się z ryzykiem. Główne ryzyka użytkowania usług świadczonych drogą elektroniczną obejmują m.in. ryzyko poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Usługodawca rekomenduje, by Użytkownik i Usługobiorca zaopatrzył komputer lub inne urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zainstalowanego na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik i Usługobiorca, programu antywirusowego i jego aktualizacji.
 8. Wszystkie materiały umieszczone w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej, są objęte ochroną wynikającą z praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Użytkownicy i Usługobiorcy zobowiązują się respektować prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez nieudostępnianie zamieszczonych w Serwisie treści bez pisemnej zgody osoby uprawnionej do jej wyrażenia.
 9. Usługobiorca i Użytkownik nie ma prawa do jakiegokolwiek upowszechniania, wprowadzania zmian, przesyłania, drukowania, powielania, publicznego odtwarzania materiałów zamieszczonych w Serwisie, podlegających ochronie ani na wykorzystywanie ww. materiałów dla celów komercyjnych.

V OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKA I USŁUGOBIORCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy lub inne przerwy techniczne; w przypadku wystąpienia awarii technicznej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści tym spowodowane,
  2. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik lub Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres elektroniczny,
  3. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników i Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. Usługodawca, dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia prawdziwości i dokładności informacji zawartych w Serwisie, jednak nie odpowiada wobec Użytkowników, Usługobiorców ani osób trzecich za szkody wynikłe z nieścisłości lub braków w treściach przekazywanych w ramach świadczenia Usługi, z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca oraz Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników lub Usługobiorców w wyniku wykorzystania treści lub usług,
  3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców,
  4. utratę przez Użytkownika i Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  6. nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców warunków Regulaminu.

VII ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron.
 2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie swojego konta w zakładce Moje konto klikając Usuń konto lub wysłanie wniosku o usunięcie swojego Konta do Usługodawcy, na adres email: diety@nfz.gov.pl
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez zaprzestanie używania Usług.
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  4. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
 5. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy jako administrator danych osobowych – stosowne informacje w tym zakresie zostały umieszczone w Polityce Prywatności.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe pozostałych Użytkowników jako administrator danych osobowych w zakresie Ciasteczek– stosowne informacje zostały przekazane ww. Użytkownikom podczas pierwszego wejścia na stronę Serwisu lub pierwszego wejścia po wyczyszczeniu plików Cookies na stronę Serwisu i znajdują się w Polityce Prywatności.

IX POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje można zgłaszać Usługodawcy w formie pisemnej, na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie, najpóźniej w terminie czternastu dni od momentu spostrzeżenia przyczyny reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. nazwę/imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  4. oczekiwania Usługobiorcy wobec Usługodawcy.
 3. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich wymaganych informacji wskazanych w ust. 2 Usługodawca wyznaczy osobie reklamującej 7-dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 2. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Usługodawcy.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisie.
 4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

 

Używamy cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.